Ghost Tracker EMF EVP Recorder App

En 3-i-1 app för spökjakt som visar EMF, EVP och Rörelse via vetenskapligt erkända sensorer i din telefon eller surfplatta. Öka dina chanser för en lyckad spökjakt;

Tycker att appen funkar super bra, lätt att förstå sig på alla funktioner.

App Store (SE)

Really works!!! I used this on a tour of Missouri State Penitentiary... Awesome!!!

Google Play (US)

Completely shocked by it being exactly what it said! I HIGHLY RECOMMEND!

Google Play (US)

Someone actually made a REAL ghost hunting app!

Google Play (US)

Wow vilken känsla!!! Så bra app! Rekommenderas!

App Store (SE)

Otroligt användbar app för den som vill gå på spökjakt, innehåller tre av de mest nödvändiga verktygen.

App Store (SE)

Grymt bra app!! Använd många gånger sen den släpptes 🙂

App Store (SE)

Denna app rekommenderar jag verkligen!

App Store (SE)

Mycket intressant! Har provat andra "spökappar" men er är helt klart bäst!

App Store (SE)

Enkel och stilren. Fungerar kusligt bra!

App Store (SE)

Har provat appen och är förvånad över hur bra den fungerar.

App Store (SE)

Worth the price! No BS. It does exactly what it says.

Google Play (US)

Super nöjd med appen, fungerar klockrent och nice med 3 olika funktioner.

App Store (SE)

EMF reagerar på korrekt sätt. EVP snappar upp väldigt låga ljud. Motion detektorn reagerar på minsta rörelse. Bra jobbat! ??

App Store (SE)

Ghost Tracker EMF EVP Recorder App

LaxTon App

Ghost Tracker EMF EVP Recorder är en 3-i-1 app för spökjakt som visar EMF, EVP samt Rörelse/Vibration via vetenskapligt erkända sensorer i din telefon eller surfplatta.

Mycket intressant! Har provat andra "spökappar" men er är helt klart bäst!

Completely shocked by it being exactly what it said! I HIGHLY RECOMMEND!

Someone actually made a REAL ghost hunting app!

Wow vilken känsla!!! Så bra app! Rekommenderas!

Worth the price! No BS. It does exactly what it says.

Really works!!! I used this on a tour of Missouri State Penitentiary... Awesome!!!

Spökjägar App - EMF Scanner - LaxTon Ghost Sweden

EMF Mätare / Scanner

Mät EMF (elektromagnetisk frekvens) via telefon/surfplatta.
Kommunicera – ställ frågor och be om svar via EMF mätaren.
Enkel att använda – klicka på knappen och börja scanna

OBS! Sensorn som sköter EMF reagerar även på metall. Slå på flygläge och kalibrera kompassen innan användning.

Ladda ned på Google Play
Ladda ned på Google Play
EVP Recorder - Spökjägar App - LaxTon Ghost Sweden

EVP / Ljudinspelare

EVP (elektroniska röstfenomen) kännetecknas som inspelade ord/fraser på elektroniska inspelningar.

Spela in EVP (elektroniska röstfenomen) via telefon/surfplatta.
Kommunicera – ställ frågor och be om svar via inspelningen.
Enkel att använda – klicka på knappen och börja spela in.
Ladda ner resultatet för vidare analys eller dela med vänner.

Ladda ned på Google Play
Ladda ned på Google Play
Spökjägar App - Motion Detektor - LaxTon Ghost Sweden

Rörelsedetektor

Registrera vibrationer, knackningar, smällar.
Ställ frågor och be om svar via knackningar.
Telefon/surfplatta ska ligga helt stilla.
OBS! Strobe effekt vid vid hög vibration.

Ladda ned på Google Play
Ladda ned på Google Play

Ladda Ned Appen

Har du Android eller iOS så kan du ladda ned appen här:

Sociala Medier

Här hittar du oss i sociala medier!

Hjälp & Support

Hittat en bugg? Behöver du hjälp? Bara en enkel fråga? Förslag på ny funktion?

FELSÖKNING / ÅTERKÖP / FAQ

FÖRESLÅ EN FUNKTION

KONTAKTA SUPPORT

Privat Policy

Privat Policy - SE

LaxTon Ghost Sweden har åtagit sig att skydda din integritet medan du interagerar med våra webbplatser och applikationer (även kallade våra tjänster).

Denna policy gäller endast våra tjänster. Även om vi tillhandahåller länkar till andra tjänster omfattas dessa inte av denna policy. Genom att använda våra tjänster accepterar du denna policy. Om du inte godkänner denna policy, använd inte våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster kan du besöka våra webbplatser med en webbläsare för att acceptera cookies eller genom att använda våra applikationer. Du anger också ditt samtycke till användning av cookies och annan teknik som beskrivs här av oss och våra partners.

Samlad information och användning

 • Information du tillhandahåller
  När du kontaktar oss (via vår kontaktsida, chat eller e-post), skickar du oss personuppgifter. Vi kan behålla denna information för att svara på din fråga och förbättra vår service. Informationen säljs aldrig till tredje part.
 • Information som automatiskt samlas in
  – Cookies
  : När du besöker våra webbplatser kan vi skicka cookies till din enhet. Vi använder dessa för att förbättra vår service, tex för att lagra preferenser och spåra produktintressen. Vi använder en tjänsteleverantör som också ställer in cookies. Det är obligatoriskt att skydda din integritet (dess integritetspolicy finns här).
  – Tjänsteleverantörer i appen: Vi arbetar med olika tjänsteleverantörer som alla är skyldiga att skydda din information. Vissa kan ha tillgång till att identifiera och använda data från din enhet, tillsammans med annan information, i enlighet med deras privat policy.
  – Loggar: När du öppnar våra tjänster genereras server loggar. Dessa kan innehålla information som dina offentliga och lokala IP-adresser, den begäran du skickade till servern, information om din enhet (inklusive din identifierare) och cookies. Vi använder denna information för att förbättra, anpassa och administrera våra tjänster. En del av våra tjänster är beroende av den här informationen för att fungera.

Internationella dataöverföringar

Information som vi samlar kan lagras, bearbetas och överföras till länder där vi är verksamma eller där våra tjänsteleverantörer är verksamma. Det kan innefatta länder som ej har liknande dataskyddslagar som gäller i ditt land. Genom att använda våra tjänster godkänner du sådana överföringar.

Informationssäkerhet och upplysningar

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda den personliga informationen du skickar till oss. Men eftersom dataöverföringar via internet kan vara osäkra, kan vi inte garantera säkerheten för den information som skickas via internet. Alla personer som har tillgång till din personliga information begränsas av sekretessförpliktelser.

Våra tjänsteleverantörer kan ha tillgång till vissa eller alla personliga och icke-personliga samlade uppgifter. De är bundna av sekretessförpliktelser.

Vi får dela aggregerad information med tredje part. I sin natur innehåller denna information ingen personlig information.

Vi kan avslöja information om dig för det syfte som anges i denna sekretesspolicy. Vi kan också avslöja information:

 • i den utsträckning vi är skyldiga enligt lag,
 • i samband med rättsliga förfaranden,
 • om du ger oss ditt uttryckliga avtal.

Åtkomst till och uppdatering av personlig information

Vi gör vårt bästa för att ge dig tillgång till din personliga information. Vi kommer att be dig identifiera dig själv samt den information du vill ha åtkomst till. Vi kan återkomma för att behandla orimliga förfrågningar.

Tillägg

Observera att denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan. Vi uppdaterar den här sidan för att avspegla eventuella ändringar i policyn.

Privacy Policy - EN

LaxTon Ghost Sweden is committed to protect your privacy while you interact with our websites and applications (also referred to as our services). This policy applies to our services only. Although we provide links to other services, these are not covered by this policy. By using our services you agree to this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our services. By using our services, visiting our websites with a browser set to accept cookies or by using our applications you also indicate your consent to the use of cookies and other technologies described here by us and our partners.

Collected Information and usage

 • Information you provide
  – When contacting us (using our contact page, chat or by email), you send us some personal information. We may retain this information in order to respond to your query and improve our service. Such information is never sold to third parties.
 • Information automatically collected
  – Cookies: When you visit our websites, we may send some cookies to your device. We use these to improve our service, like for storing preferences and tracking product interest. We use an analytics service provider that will also set cookies. It is obligated to protect your privacy (its privacy policy is available here).
  – In-app service providers: We work with various in-app service providers. All of which are obligated to protect your privacy. Some of these may have access to your device identifier and use it, along with other information, according to their privacy policies.
  – Logs: When you access our services, servers logs are generated. These may include information like your public and local IP addresses, the request you sent to the server, information about your device (including your device identifier) and cookies. We use this information to improve, personalize and administrate our services. Some part of our services rely on this information to work.

International data transfers

Information we collect may be stored, processed and transferred to any of the countries in which we operate or in which our service providers operate. This may include countries which do not have data protection laws as those in force in your country. By using our services, you consent to such transfers.

Information security and disclosure

We take appropriate measures to protect the personal information you send to us. However, as data transfers over the internet are inherently insecure, we cannot guarantee the security of the information sent over the internet. Any individual which has access to your personal information is bounded by confidentiality obligations.

Our service providers may have access to some or all personal and non-personal collected information. They are bound by confidentiality obligations.

We may share aggregated information with third parties. By its nature, this information does not contain personal information.

We may disclose information about you for the purpose set out in this privacy policy. We may also disclose information:

 • to the extend we are required by law,
 • in connection with legal proceedings,
 • if you give us your explicit agreement.

Accessing and updating personal information

We do our best to give you access to your personal information. We will ask identifying information about yourself and about the information you want to access. We may decline to process unreasonable requests.

Amendments

Note that this privacy policy may change from time to time. We will update this page to reflect any changes in the policy.

Disclaimer

Disclaimer - Info

Mätningar som utförs av denna app baseras till 100% på data från sensorer i din telefon / surfplatta. Det finns inga falska indikationer eller ljudeffekter. Resultaten är helt beroende av kvalitén på din telefon/surfplattas sensorer.

EMF funktionen kräver en Magnetometer sensor.
Rörelsedetektorn kräver en Accelerometer sensor.
EVP funktionen kräver en Mikrofon.

Vi rekommenderar ej att ersätta dedikerad (och mycket dyrare) utrustning med den här appen (pga att den typen av utrustning har starkare sensorer).

Pga att resultaten ej är vetenskapligt granskade MÅSTE vi skriva detta; appen bör endast användas för underhållning.